ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉ

Усмеравање на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и сталним унапређивањем техничко-технолошких и људских ресурса, засновано на принципима заштите околине и осигурања трајне едукације свих запослених. Замена водоводних цеви, одржавање како Примарног тако и Секундарног изворишта за снабдевање водом у ситуацији када на Примарном изворишту временски услов, односно пре свега низак водостај то не дозвољава, па се у складу са тим користи Секундарни водозахват, како би се обезбедила пијаћа вода и несметано водоснабдевање корисницима.

Замена механичких водомера дигитилним код корисника на основу одредби Закона о комуналним делатностима, Закона о метрологији, Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање у временским интервалима, а чиме се смањују губици који представљају стваран однос испоручене и фактурисане пијаће воде. Исказана потреба за увођење дигиталног и даљинског очитавања водомера умањује грешке, односно избегава дерогацију при обрачуну утрошене воде, убрзава очитавање и доприноси квантитативном раду. Такође ће се новим дигиталним мерилима заменити стари дотрајали мерни уређаји, као и смањити утрошак времена новозапослених на упознавању корисника што је последица смене генерација радно ангажованих. Захваљујући активностима на терену и синхронизованом раду свих запослених, губици на водоводној мрежи су смањени, што ће се дигиталним праћењем још више умањити. Активности које се планирају за наредни период су интензитет рада на терену као и учествовање у пројекту ГИЗ-а које ће омогућити детаљан увид у водоводну и канализациону мрежу, као и импрегнација са мерачима потрошње воде код корисника ради добијања детаљног и правог стања са терена што ће за последицу да има побољшану контролу кроз мераче протока.
Проширење водоводне мреже на основу захтева грађана за прикључење нових корисника у дужини од 2 километара у насељу Казански Поток је наставак рада на задовољавању свих потреба грађана и увођењем нових корисника, потрошача што ће се финансирати из капиталних улагања.

Поред испоруке пијаће воде и одвожења смећа, одржавање јавних површина, некатегорисаних путева и водотокова другог реда је још једна одговорност предузећа, а све у циљу неометаног кретања житеља који користе путеве за развој својих пољопривредних газдинстава. Спрега између Јавног комуналног предузећа и Туристичке организације је веома важна. Чистоћа у развоју туризма има важан параметар, стално подизање квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаца и гробаља, средину у којој живимо и радимо чини лепшом за посетиоце и здравијом за живот.

Мисија ЈКП „ДоњиМилановац” Доњи Милановац у срадњи са оснивачем СО Мајданпек и пренетим овлашћењима одређених комуналних делатности, уз поштовање принципа одрживог развоја је континуирано и квалитетно обављање свих послова, као и одржавање комуналних објеката и уређаја за несметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга.

Бонитетном оценом А+ је ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац и доказало своје залагање и ефикасност у раду, што га је сврстало у претходном периоду у 9% најуспешнијих предзећа у земљи.